Thiết bị

Bộ góp hơi

1,000

Thiết bị

Bộ hâm nước

1,000
1,000
1,000

Thiết bị

Đường ống hơi

1,000
1,000

Thiết bị

Quạt lò hơi

1,000